تاریخ های مهم
 
 
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات
1400/11/23
 
اعلام نتایج داوری مقالات 
1400/11/25
 
اخرین مهلت ثبت نام
1400/11/27

 

 
 
کنفرانس 
1400/11/28